Üldine teave isikuandmete kogumise ja töötlemise kohta ning teie kui andmesubjekti õigused

Kuupäev: Juuni 2019

Meie, TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG ja selle sidusettevõtted (toodud veebilehel http://subsidiaries.festool.com) (edaspidi kokkuvõtvalt „Festool“), kogume ja töötleme teie isikuandmeid ning ettevõtteandmeid mitmesugustel eesmärkidel.

Millist liiki andmeid kasutame ja kust need pärinevad?
Töödeldavateks andmeteks on peamiselt teie kontaktandmeid (ettevõtte nimi, aadress, partneri kontaktisiku eesnimi ja perekonnanimi, partneri vastutava kontaktisiku (mobiil)telefoninumber ja meiliaadress) ning sõltuvalt töötlemise eesmärgist ka teie pangaandmeid ja käibemaksukohustuslase identifitseerimisnumber.

Enamasti saadakse teie andmed otse teilt. Üksikjuhtudel võime teie andmeid hankida ka kolmandatelt isikutelt (nt jaemüüjatelt), näiteks juhul, kui olete registreeritud meie teenuse SERVICE all-inclusive® kasutajaks. Sellisel juhul teavitame teid viivitamata.

Mis eesmärkidel ja millistel õiguslikel alustel andmeid töödeldakse ja kes töötlemise eest vastutab?
Töötleme teie andmeid, võttes arvesse ELi andmekaitse üldmääruse (GDPR) sätteid, kõiki kohalduvaid andmekaitseseadusi ning kõiki muid asjakohaseid õigusakte.

a) Lepingulistesse suhetesse astumiseks

Festool sõlmib ärilistel eesmärkidel mitmesuguseid lepinguid (nt tarnijate, süsteemipartnerite, teenuseosutajate ja remonditööde tegijatega). Andmete kogumine ja töötlemine on vajalik lepingulise suhte loomiseks, lepingu täitmiseks ja lõpetamiseks. Selle peamine õiguslik alus on GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt b. Vajaduse korral töötleme teie isikuandmeid ka GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f alusel, selleks et kaitsta meie või kolmandate osapoolte (nt ametiasutuste) õiguslikke huve. Seda tuleb ette eelkõige kuritegude uurimise kontekstis või kontserni siseselt kontserni halduslikel, sisekommunikatsiooniga seotud või muudel administratiivsetel eesmärkidel. Lisaks võib isikuandmete töötlemine põhineda ka teie antud nõusolekul.

Andmete vastutav töötleja on vastav Festooli lepinguline partner. Vajalikud kontaktandmed leiate veebilehelt https://www.festool.com/contact.

b) Teenuse SERVICE all-inclusive osutamine

Kogume isikuandmeid ja ettevõtte andmeid registreerimise eesmärgil ning kokkulepitud teenuste osutamiseks. Saame need andmed otse teilt, kuid mõnikord ka kolmandatelt isikutelt (näiteks jaemüüjatelt). Viimasel juhul anname teile sellest teada. Selle peamised õiguslikud alused on GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt a ja artikli 6 lõike 1 punkt b.

Selles kontekstis on vastutav töötleja
Festool GmbH (Wertstraße 20, 73240 Wendlingen, Germany; telefoninumber: +49 (0)7024 804-0) või Festooli ettevõte, mis teie riigis vastavat teenust osutab. Vajalikud kontaktandmed leiate veebilehelt https://www.festool.com/contact.

c) Erinevate veebiteenuste osutamine

Festool pakub suurt valikut veebiteenuseid nagu näiteks meie veebisait, MyFestooli keskkond, Festooli rakendused ja uudiskirjade levitamine. Sellega seonduva kohta lugege meie privaatsuspoliitikas, mis on saadaval veebilehel https://www.festool.com/privacy või vastava riigi Festooli veebisaidil.

Selles kontekstis on vastutav töötleja
Festool GmbH
Wertstraße 20
73240 Wendlingen, Germany
Telefoninumber: +49 (0) 7024 8040

Festooli heaks töötab väline andmekaitseametnik, kellega saate ühendust võtta veebiaadressil datenschutz@tts-company.com.

d) Võistluste korraldamine

Festool korraldab regulaarselt võistlusi. Seotud tegevuste läbiviimiseks kogume isikuandmeid (eesnimi, perekonnanimi, postiaadress ja meiliaadress). Selle õigusliku aluse sätestab GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt a ja artikli 6 lõike 1 punkt b.

Kellele andmeid edastatakse?
Meie ettevõttes saavad mainitud andmeid tegelikult ainult need isikud ja bürood (nt eriosakonnad), kes vajavad neid meie lepinguliste ja õiguslike kohustuste täitmiseks. Teie andmed edastatakse meie kontserni teatud ettevõtetele, kui need ettevõtted haldavad keskselt kontserni kuuluvate sidusettevõtete andmetöötlustoiminguid.

Lisaks kasutame oma lepinguliste ja õiguslike kohustuste täitmiseks (nt toodete või kirjade saatmine) mõnikord erinevaid teenuseosutajaid. Teie soovil edastab vastav vastutav töötleja teile nimekirja meie töövõtjatest ja teenusepakkujatest, kellega oleme lühiajalistes või pikaajalistes ärisuhetes.

Samuti võime edastada teie isikuandmeid täiendavatele ettevõttevälistele adressaatidele, kui see on vajalik meie lepinguliste ja õiguslike kohustuste täitmiseks tööandjana. Näiteid

  • Riigiasutused (nt finantsasutused, kohtud)
  • Pangad (SEPA ülekannete andmekandjad)
  • Pankrotihaldurid eraõigusliku pankroti korral

Kas olete kohustatud andmeid esitama?

Tulenevalt vastavast lepingulisest suhtest ja selleks, et saaksite kasutada teenust SERVICE all-inclusive, peate esitama meile oma isiku- ja ettevõteandmed, mida on vaja lepingulise suhte või teenuselepingu sõlmimiseks, lepinguliste kohustuste täitmiseks või lepingu lõpetamiseks või mille kogumist nõuab seadus. Kui kasutate oma keeldumisõigust või meile vastavaid andmeid ei esita, pole meil võimalik teiega sõlmitud lepingut täita ega teenusega SERVICE all-inclusive ettenähtud teenuseid osutada.

Kui kaua teie andmeid talletatakse?

Kustutame teie isikuandmed niipea, kui neid enam eespool mainitud eesmärkidel ei vajata, või kui te vastavalt oma õigusele keelate nende töötlemise. Säilitame teie isikuandmeid pärast lepingulise suhte lõppemist seni, kuni oleme õiguslikult kohustatud neid hoidma. See on enamasti seotud seadusliku tõendite esitamise kohustusega ja seadusliku säilitamiskohustusega, mille sätestavad muuhulgas Saksamaa äri- ja maksuseadustik. Selle õigusakti kohaselt võib säilitamisperioodi pikkus olla kuni kümme aastat. Isikuandmeid võib talletada ka perioodiks, mille ajal saab meie vastu nõudeid esitada (õigusliku piirangu perioodid võivad ulatuda kolmest kuni kolmekümne aastani).

Millised privaatsusõigused teil andmesubjektina on?

Saate soovi korral teie kohta salvestatavate andmete kohta vastutavalt andmetöötlejalt teavet. Lisaks saate lasta teatud kriteeriumide täidetuse korral oma andmeid korrigeerida või need kustutada. Samuti võib teil olla õigus piirata teie isikuandmete töötlemist ja ka õigus saada teie esitatud teavet struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus.

 

Keeldumisõigus

Teil on õigus põhjendusi andmata keelata teie isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil.
Kui töötleme teie andmeid õiguspäraste huvide kaitsmiseks, võite keelata andmete töötlemise teie konkreetse olukorraga seotud alustel. Lõpetame siis teie isikuandmete töötlemise, välja arvatud juhul, kui tõestame, et meil on töötlemiseks mõjuvaid seaduslikud alused, mis teie huvid, õigused ja vabadused üle kaaluvad, või kui töötlemine on vajalik õiguslike nõuete esitamiseks, täitmiseks või kaitseks.


Kuhu saab kaebusi esitada?

Kaebuse saate esitada eespool mainitud andmekaitseametnikule või pädevale andmekaitsega seotud järelevalveasutusele.