Kasutustingimused

tasuta veebipõhise teabe pakkumisega seoses.

I. Üldteave:

 1. Järgmisi kasutustingimusi kohaldatakse teabe suhtes, mille Festool GmbH ja/või kontserni TTS Tooltechnic Systems kuuluvad ettevõtted (edaspidi kokkuvõtvalt „Festool”) veebis kättesaadavaks teevad.
 2. Teave nagu näiteks brošüürid, uudiskirjad, varuosakataloogid (EKAT), projekteerimiskavad, kasutusjuhised, rakendusnäited, tehnilised andmed, animatsioonid, videod, tekst, pressimaterjalid ja pildid (edaspidi kokkuvõtvalt „materjal“) esitatakse selleks kohustumata ja all kirjeldatud tingimuste kohaselt.
 3. Kasutustingimused loetakse aktsepteerituks hiljemalt materjali vastuvõtmise või allalaadimise hetkel ning need kehtivad ka tuleviku kasutuse suhtes.
 4. Me ei võta vastutust materjali võrgus edastamisel või meie süsteemi kasutamisel ilmnevate tarkvara- ja riistvaravigade eest.

II. Kasutusõigus.

 1. Veebis kättesaadavaks tehtav materjal jääb alatiseks Festooli ja/või selle allika omandiks ning seda kaitseb autoriõiguse seadus.
 2. Kasutajale antakse nende (mitteainuõiguslik) kasutusõigus.
 3. Sellise materjali kasutusõigus hõlmab järgmist:

a)    õigus materjali saada, printida ja saata;

b)    õigus materjali piiramatult töödelda: muuta analoog- või digitaaltöötlustehnikate abil piltide suurust (vähendamine, suurendamine, kärpimine), värvi, kontrasti ja heledust, tingimusel, et pildi sõnum selle tulemusena ei muutu; kõigi muud tüüpi muudatuste tegemiseks peab saama Festoolilt või pildi algselt omanikult eelnevalt loa.

 1. Materjali ei tohi kasutada eesmärkidel, mis on ebaseaduslikud, seotud pornograafia, roppuste, laimamisega või millega seoses rikutakse seadusi. 
 2. Materjali kasutamine isiklikel ärilistel eesmärkidel või kolmandate isikute poolt on keelatud, kui järgmistes sätetes või kirjaliku kokkuleppege pole ette nähtud teisiti. See kehtib eriti materjali internetis avaldamise ja selle mujal allalaadimiseks kättesaadavaks tegemise suhtes.
 3. Lingid Festooli veebisaidile on aga lubatud. 
  Kui linki kasutatakse, peab kasutaja lisama oma veebisaidile autoriõigusele viitava teate „Festool ( www.festool.ie )“.
 4. Materjali kättesaadavaks tegemine ei anna õigust materjali (täielikult või osaliselt) muuta eda seda mõnel muul viisil töödelda.
 5. Kui kasutaja mõnda kirjeldatud sätet rikub, vastutab kasutaja kahjude korvamise eest ja vabastab Festooli kõikidest kolmandate osapoolte seotud nõuetest.
 6. Kui kasutaja saab teada materjali ärilisest kasutusest, selle lubamatust kopeerimisest, muutmisest või muul moel töötlemisest või selle loata avaldamisest, tuleb sellest Festoolile viivitamatult teada anda.

III. Pressiteadete kasutamine ja koostamine.

 1. Kui kasutaja koostab pressiteateid, vastutab ta selle teksti eest ning on ka ainuisikuliselt vastutav sellega seotud autori- ja isikuõiguste rikkumise eest. Kasutaja vabastab Festooli kõigist asjassepuutuvatest kolmandate isikute nõuetest.
 2. Kui pressi- ja pildimaterjali kasutatakse pressiteadetes, peab igale materjaliüksusele lisama selgelt eristatava teate „Foto: Festool GmbH“.
 3. Festooli vastava taotluse korral tuleb saata kohe pärast pressiteadete avaldamist Festooli pressibüroosse pressiteadete näidis (tasuta).

IV. Hüperlingid.

 1. Festooli veebisaidil võib olla kolmandate osapoolte veebisaitidele viivaid hüperlinke. Festool ei vastuta nende veebisaitide sisu eest. Samuti ei võta Festool neid veebisaite ega nende sisu enda omaks. Festool on kontrollinud kõigi välislinkidel esitatavat sisu lingi esmakordsel ülesseadmisel, veendumaks nendel esitatava sisu õiguspärasuses. Sellel hetkel õigusrikkumisi ei tuvastatud. Kui mõni õigusrikkumine tuvastatakse, eemaldatakse kõik asjaomased lingid viivitamatult.

V. Garantii, vastutus.

 1. Me ei garanteeri materjalide vormiliste ja juriidiliste probleemide puudumist, eriti nende veatust, õigsust, täielikkust, eesmärgipärasust ja/või kolmandate osapoolte omandi- ja autoriõiguste puudumist nende suhtes ega võta seotud vastutust. See ei kehti, kui defektid/probleemid on põhjustatud pahatahtlikult, rängast hooletusest või petturlikkusest.
 2. Kasutaja kahjude korvamise nõudeid ei täideta, sõltumata õiguslikest alustest, eriti neid, mis on seaotud lepingu rikkumisega. See ei kehti juhul, kui tegemist on tahtlikkuse, ränga hooletuse või lubatud võimaluste puudumisega või kui nõuded esitatakse vastavalt Saksa tootevastutuse seadusele.
 3. Tulenevate kahjude korvamise vastutus välistatakse osapoolte vahelise lepinguga.
 4. Enne materjali allalaadimist peab kasutaja võtma kasutusele asjakohased turvaseadmed ja viiruseskannerid, kaitsmaks ennast ja ennetamaks viiruste levikut Festooli veebisaidil.

VI. Lõppsätted.

 1. Õigslikud küsimused lahendatakse Festooli kontori registreeritud asukoha kohtu alluvuses, eeldusel, et tellimuse esitaja on Saksa äriseadustiku tähenduses teenuseosutaja.
 2. Kohaldamisele kuulub Saksamaa õigus.
 3. Festoolil on õigus siin esitatud materjali iga hetk muuta. Samuti on Festoolil õigus muuta ülalnimetatud tingimusi, kui sellest mõistlikul viisil teavitatakse.

(Viimati muudetud: 06/2016)