Loo PDF

Ettevõtte Festool GmbH Garantii „all-inclusive“ ja lisateenuste tingimused

20/06/2020

Õnnitleme teid uue Festooli seadme ostmise puhul. Kui registreerite oma Festooli seadme pärast 2013. aasta 2. aprilli veebis kõikehõlmava garantii saamiseks, tagatakse teile ostukuupäevast alates 36 kuuks tasuta kulukaitsegarantii ning mitmete lisateenuste kasutamise võimalus. Festooli seadme veebis registreerimisega kinnitate järgmiste garantiitingimustega nõustumist.

I. Üldtingimused ja registreerimine

1.1. Kui allpool järgnevates punktides 1.7 ja 3.1 pole öeldud teisiti, pakub Festool GmbH (edaspidi Festool) teile uue Festooli elektri- või suruõhutööriista (edaspidi „seade“) registreerimisel kulukaitsega garantiid ja muid siinsetel tingimustel põhinevaid teenuseid, eeldusel, et olete era- või juriidilisest isikust lõppklient, kelle elukoht või peakontori asukoht on Suurbritannias. Festool ei paku mingeid garantiisid ega lisateenuseid partnerite vahendajatele, seadmete rendiettevõtetele ega edasimüüjatele. Need tingimused kehtivad ka 2015. aasta 1. jaanuaril või pärast seda ostetud LI-Ioon-akude ja akulaadurite (edaspidi samuti „seade“) puhul, kui järgmistes punktides ei sätestata teisiti.

1.2. Registreerimisnõuded on järgmised:
- seade on ostetud volitatud Festooli partneri edasimüüjalt ja
- seade registreeritakse originaalarve kuupävast arvates 30 päeva jooksul veebilehel www.festool.ee/teenindus. 

1.3. Oma seadme registreerimise järel saate elektroonilisel või füüsilisel kujul teenusesertifikaadi (garantiikinnituse). See sertifikaat kehtib üksnes registreeritud seadme suhtes.

1.4. Nende garantii- ja teenusetingimustega annab Festool teile täiendavad õigused, mida standardsete lepinguliste ja seadusejärgsete garantiitingimustega ei tagata. Siinsed garantii- ja teenusetingimused ei tühista, piira ega muuda muul moel kehtivaid lepingulisi või seadusejärgseid garantiiõigusi.

1.5. Garantii või lisateenuste osutamisega ei kaasne garantiiperioodi pikenemine ega uuenemine. Sama kehtib lepinguliste või seaduslike garantiiõiguste piirangute suhtes.

1.6. Kui te registreeritud seadme ostu tühistate, tühistades ühel või teisel moel lepingu, siis ei kehti enam ka asjaomase seadme garantiitingimused.

1.7. LI-ioon-akude ja/või nende akulaadurite puhul, mis on ostetul alates 2015. aasta jaanuarist, pole punktis 1.1 kirjeldatud eriregistreerimine vajalik. Teenuse- ja garantiitingimuste jõustumise eelduseks on siis registreerimise asemel ostu tõendav originaaldokument, nagu punktis 2.5 sätestatud. Kõik muud üldtingimused kehtivad ka edaspidi.

II. 36 kuuks tasuta täieliku remondi tagamise tingimused

2.1. Garantiiperioodi pikkus on 36 kuud ja see algab originaalarve kuupäevast.

2.2. Kui garantiitaotlus esitatakse garantiiperioodil, garanteerib Festool oma äranägemise järgi kas seadme vigaste osade tasuta parandamise või seadme tasuta asendamise uue seadmega (kulukaitsegarantii). Muid seotud taotlused täitmisele ei kuulu. See ei mõjuta punktis 1.4 sätestatut.

2.3. Garantiinõue kehtib, kui:

- tõendust leiab, et tarnitul seadmel on materjali- või tootmisdefektid.
- tõendust leiab, et seadme kuluosad (täpsemalt süsinikuharjad, kuullaagrid, kummimuhvid, akud, tihendusrõngad ja lülitid) on kahjustunud seadme normaalsel kasutusel esineva loomuliku kulumise tulemusena. Garantiiga tagatud osade täieliku loendi leiate varuosade kataloogist: www.festool.ee/teenindus.

2.4. Garantiinõue ei kehti, kui:

- kahjustunud on kuluosad või tarvikud, eriti juhul, kui tegemist on lihvimisketaste- või klotsidega, ühenduskaablite, saeterade, freeside, segamisvarraste, terade, lõike- või ja puurimisseadmetega;
- eiratud on kasutusjuhendis või muudes seadmega kaasas olevates dokumentides toodud juhiseid, mis puudutavad näiteks masina ühendamist, paigaldamist, kasutusse andmist, käitamist, kasutust või hooldamist.
- seadet on kasutatud valesti või see on väliselt kahjustada saanud (näiteks kukkumise või löögi tõttu);
- seadmedefektid on tingitud muude tootjate tarvikute või varuosade kasutamisest.
- seadet on muudetud, see on lahti võetud või sellele on lisatud osi;
- masinat on kasutatud pidevalt tööstuslikes rakendustes, millega kaasnev ulatuslik kulumine, või sellistes rakendustes, mis masinar keskmisest rohkem koormavad.

2.5. Garantiinõuete sisu ja esitamine

Garantiinõuded tuleb Festoolile esitada kirjalikult kohe pärast kahjustuse tuvastamist ja garantiiperioodil. Asjaomane seade tuleb tagastada koos kõigi tarvikute ja algse müügiarvega (kus on näha ostukuupäv ja toote nimi) müüjale või saata mõnda teeninduskeskusesse, mis on loetletud veebilehel www.festool.ee/teenindus.

2.6. Ettevõtete inspekteerimis- ja teavitamiskohustus

Kui ostsite masina teenusepakkujana, on nõuete täitmise eeltingimuseks see, et kontrollite masinaid kohe pärast nende kättesaamist ja teavitate Festooli nähtavatest defektidest viivitamatult või hiljemalt kahe nädala jooksul pärast seadme tarnimist ning teavitate varjatud defektidest niipea, kui need tuvastate. Teenusepakkujaks loetakse teid siis, kui osutate lepingu alusel ettevõtja või eraisikuna oskustööteenuseid. Eelnev kehtib õigusvõimet omavate füüsiliste ja juriidiliste isikute ning parterluste suhtes. 

III. Festooli lisateenused:

3. 36 kuu jooksul varguse korral asendamine

3.1. Varguse korral tarnime teile varastatud seadme asendamiseks uue seadme täiendavaid kindlustuskulusid küsimata. Maksta tuleb vaid 100 € suurune omaosalustasu. Festool pakub seda võimalust registreeritud Festooli seadmete puhul 36 kuu jooksul algse arve kuupäevast arvates. Asendusseadet uuesti garantii saamiseks registreerida ei saa. Asendusmasinale osutatakse kõikehõlmava (all-inclusive) garantii lepingust tulenevaid teenuseid varastatud seadme garantiiperioodi lõpuni (arvutatakse vastavalt punkti 2.1 sätetele, arvestades maha juba möödunud aja). Asendusseadmele aga vargusevastane kaitse ei kehti. Seadusejärgsed garantiitingimused jäävad asendusseadme suhtes kehtima.

3.2. Selle teenuse kasutamiseks peab vargusest asjaomastele politseiasutustele viivitamata teatama. Varguse kohta käiv teatis ja kuriteo viitenumber tuleb TTS LT klienditeenindusosakonnale edastada 5 päeva jooksul.

3.3. Kui dokumendikontroll on lõppenud, annab Festool teile nõude olekust teada. Uus seade väljastatakse teile niipea, kui Festool on vastava kinnituse andnud ja olete ülalmainitud omaosalustasu ära maksnud.

4. 15 päeva raha tagasi

4.1. Registreeritud, kahjustusteta ja poekulumusega seadme võite originaalpakendis ja kõigi tarnitud tarvikutega ning hooldustõendi esitamisel tagastada Festooli partnerist edasimüüjale originaalarve kuupäevale järgneva 15 päeva jooksul. MeIe edasimüüja tagastab siis teile tasutud ostusumma.

4.2. Kui seade on keskmisest rohkem kulunud, võib Festool teatud juhtudel keelduda tagasimakse tegemisest, kuni Festool juhtumi üle vaadab ja tagastuse heaks kiidab.

5. Varuosad saadaval 10 aastat (originaalosad asendatakse)

Garanteerime varuosade saadavuse vähemalt 10 aastat pärast toote pakkumise lõpetamist. Kui Festool ei suuda oma lubadust pidada, asendatakse teie vana seade tasuta uue samaväärse seadmega meie uuest seadmevalikust.

IV. Lõppsätted

6. Andmekaitse

Teie isikuandmeid, mille meile seadme kõikehõlmava garantii programmi registreerimisel esitate, salvestatakse, töödeldakse ja kasutatakse üksnes seotud teenuste osutamiseks. Teavet kasutavad vaid Festool GmbH ja sellega seotud ettevõtted [ennekõike TTS Tooltechnic Systeppms AG & Co. KG ja loendis http://subsidiaries.festool.com]. nimetatud ettevõtted]. Seda ei edastata muudele ettevõtetele ega kasutata muudel ärilistel eesmärkidel.

7. Kliendi kontaktandmete muutumine

Kui teie kontaktandmed muutuvad, palub Festool teil andmeid kohe oma tasuta MyFestooli kontol veebisaidil www.festool.ee muuta, saata meile oma uued kontaktandmed veebilehel www.festool.ee oleva kontaktivormiga, teavitada meid muudatustest meie teenusetoe telefoninumbril +370 (37) 321 316 või saata need kirja teel meie Suurbritannia aadressil Festool LT, Ašigalio g. 6, 49142 Kaunas, Leedu. Festool ei vastuta puudulikest kliendiandmetest tulenevate kahjude eest.

8. Tingimuste muutumine

Festoolil on õigus garantii ja teenused või siinsed garantii- ja teenusetingimused osaliselt või täielikult tühistada, neid täiendada või muuta, sellest mõistlikul moel teatades või ka teatamata (kui selleks on mõjuv põhjus), võttes võimalusel arvesse teie huve.

9. Lõppsätted

9.1. Kohaldamisele kuulub Saksamaa Liitvabariigi õigus, välja arvatud ÜRO kaupade rahvusvahelise ostu-müügilepingute konventsioon (CISG).

9.2. Kõigi garantiiga seotud vaidluste puhul kohaldub Festooli peakorteri registreeritud asukohas kehtiv õigus.

9.3. Kui nende tingimuste mõni säte osutub osaliselt või täielikult kehtetuks või jõustamatuks või kui nendes tingimustes esineb õiguslikke lünki, siis ei mõjuta see ülejäänud tingimuste kehtivust. Kehtetu või jõustamatu sätte asemel loetakse kokkulepituks asjakohane kehtiv või jõustatav säte, mille sisu ja eesmärk on kehtetu või jõustamatu sätte sisule ja eesmärgile võimalikult sarnane. Lünga esinemise puhul loetakse kokkulepituks säte, mille sisu vastab sellele, milles oleks pidanud kokku lepitama.